Skip to main content

Mossos d’Esquadra

FUNCIONS

 • Seguretat ciutadana i ordre públic, prevenint i neutralitzant les situacions de risc per a les persones i els béns
 • Policia administrativa
 • Policia judicial, investigació criminal, inclosos el crim organitzat i el terrorisme, en els termes que estableix la llei
 • Resolució amistosa de conflictes privats
 • Cooperació i col·laboració amb les entitats locals
 • Policia en seguretat viària i trànsit, prevenint i neutralitzant les situacions de risc per a la seguretat de les persones i els béns a les vies interurbanes i, si escau, a les urbanes
 • Policia en matèria d’emergències i protecció civil

REQUISITS

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de batxillerat tècnic o un altre d’equivalent o superior.
 • No estar inclòs en cap causa d’exclusió mèdica de les detallades a les bases.
 • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
 • No haver estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
 • Pagar la taxa d’inscripció establerta a les bases.
 • Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
 • Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.
Curs de preparació

Calendari Convocatòria 23/24

Bases de la convocatòria

Publicació de les bases de la convocatòria al DOGC

Inici Termini Sol·licituds

Inici del termini de presentació de sol·licituds de participació (20 dies hàbils)

Fi Termini Sol·licituds

Fi del termini de presentació de sol·licituds de participació

Publicació Resolució

Publicació al DOGC de la resolució de la llista provisional de persones admeses i excloses amb indicació del motiu d’exclusió.

Fi termini esmenar defectes

Fi del termini per esmenar defectes a la llista provisional d’admeses i excloses.

Publicació llista definitiva

Publicació al DOGC de la resolució de la llista definitiva de persones admeses i excloses i la llista de persones convocades a la 1a prova (coneixements, aptitudinal i coneixements d’idiomes). Data, lloc i hora de realització de la 1a prova.

Realització 1a prova

Realització de la 1a prova: coneixements, aptitudinal i coneixements d’idiomes

Consulta el calendari oficial

El calendari de la següent convocatòria no s’ha publicat encara oficialment.