Skip to main content

Preguntes Freqüents

Guardia Urbana

Quina titulació acadèmica es demana?

S’ha d’estar en possessió del títol de batxiller, de tècnic o un altre d’equivalent o superior.

Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal tenir l’homologació corresponent de l’òrgan competent.

Quin és el sou?

15 pagues d’aprox. 2.300 euros mensuals bruts.

Per a més informació: GenCat

Mossos d’Esquadra

Quina titulació acadèmica es demana?

S’ha d’estar en possessió del títol de batxiller, de tècnic o un altre d’equivalent o superior.

Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal tenir l’homologació corresponent de l’òrgan competent

Quin és el sistema de selecció?

El sistema de selecció de la convocatòria és el d’oposició lliure.

La convocatòria consta de tres fases:

Primera fase: oposició

Segona fase: formació

Tercera fase: pràctiques

En què consisteix l’oposició?

L’oposició consisteix en la realització de proves selectives, obligatòries i eliminatòries.

Primera prova: coneixements i tests psicotècnics

Subprova de coneixements: qüestionari de 30 preguntes tipus test sobre el contingut del qüestionari de 30 preguntes tipus test sobre el contingut del temari.

Subprova aptitudinal: tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals. S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.

Subprova de personalitat: test orientat a avaluar els trets de personalitat així com l’adaptació personal i social.

Segona prova: física

Comprovació de tatuatges

Comprovació de les dades antropomètriques

Tercera prova: adequació psicoprofessional

Quarta prova: coneixements de llengua catalana

Comprovació de les causes d’exclusió mèdica

En què consisteix la fase de pràctiques?

Consisteix en la realització d’unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d’un mínim de 12 mesos de durada, dividides en períodes avaluables de 3 mesos, que tenen també caràcter selectiu. Es realitzen prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia.

Quin sou es cobra durant la realització de la fase de pràctiques?

Durant aquesta fase s’està en situació d’alta en el règim general de la Seguretat Social i perceben les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C1, el complement de destinació corresponent als llocs de treball dels funcionaris de la categoria de mosso i el complement específic que consta per als mossos en pràctiques a les taules retributives vigent

Quin és el sou?

14 pagues d’aprox. 2.600 euros mensuals bruts.

Per a més informació: GenCat