Skip to main content

Mossos d’Esquadra, requisits y FAQ’s

FUNCIONS

La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra serveix a la ciutadania desenvolupant les funcions de:

 • Seguretat ciutadana i ordre públic, prevenint i neutralitzant les situacions de risc per a les persones i els béns
 • Policia administrativa
 • Policia judicial, investigació criminal, inclosos el crim organitzat i el terrorisme, en els termes que estableix la llei
 • Resolució amistosa de conflictes privats
 • Cooperació i col·laboració amb les entitats locals
 • Policia en seguretat viària i trànsit, prevenint i neutralitzant les situacions de risc per a la seguretat de les persones i els béns a les vies interurbanes i, si escau, a les urbanes
 • Policia en matèria d’emergències i protecció civil

QUINS SÓN ELS REQUISITS QUE S’HAN DE CUMPLIR?

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de batxillerat tècnic o un altre d’equivalent o superior.
 • No estar inclòs en cap causa d’exclusió mèdica de les detallades a les bases.
 • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en situació de inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
 • No haver estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitat autònomes.
 • Pagar la taxa d’inscripció establerta a les bases.
 • Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
 • Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

Quina titulació acadèmica es demana?

S’ha d’estar en possessió del títol de batxiller, de tècnic o un altre d’equivalent o superior.

Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal tenir l’homologació corresponent de l’òrgan competent

Quin és el sistema de selecció?

El sistema de selecció de la convocatòria és el d’oposició lliure.

La convocatòria consta de tres fases:

Primera fase: oposició

Segona fase: formació

Tercera fase: pràctiques

En què consisteix l’oposició?

L’oposició consisteix en la realització de proves selectives, obligatòries i eliminatòries.

Primera prova: coneixements i tests psicotècnics

Subprova de coneixements: qüestionari de 30 preguntes tipus test sobre el contingut del qüestionari de 30 preguntes tipus test sobre el contingut del temari.

Subprova aptitudinal: tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals. S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.

Subprova de personalitat: test orientat a avaluar els trets de personalitat així com l’adaptació personal i social.

Segona prova: física

Comprovació de tatuatges

Comprovació de les dades antropomètriques

Tercera prova: adequació psicoprofessional

Quarta prova: coneixements de llengua catalana

Comprovació de les causes d’exclusió mèdica

En què consisteix la fase de pràctiques?

Consisteix en la realització d’unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d’un mínim de 12 mesos de durada, dividides en períodes avaluables de 3 mesos, que tenen també caràcter selectiu. Es realitzen prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia.

Quin sou es cobra durant la realització de la fase de pràctiques?

Durant aquesta fase s’està en situació d’alta en el règim general de la Seguretat Social i perceben les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C1, el complement de destinació corresponent als llocs de treball dels funcionaris de la categoria de mosso i el complement específic que consta per als mossos en pràctiques a les taules retributives vigent

Quin és el sou?

14 pagues d’aprox. 2.600 euros mensuals bruts.

Per a més informació: GenCat