Skip to main content

Guàrdia Urbana de Barcelona, requisits y FAQ’s

Funcions

Els Guàrdia Urbana de Barcelona fan:

La Guàrdia Urbana de Barcelona us ofereix la possibilitat de treballar per a la ciutat i les persones.

 • Facilitant el desenvolupament normal del trànsit, millorant-ne la seguretat i la fluïdesa.
 • Ajudar les persones implicades en un accident del trànsit i fomentar l’educació viària per aconseguir comportaments més respectuosos amb la normativa viària.
 • Garantint el compliment de les ordenances i els reglaments per ajudar a tenir una ciutat més cívica on es compleixin les exigències administratives tant a l’espai públic com als habitatges i als locals.
 • Evitant que es cometin faltes o delictes i ajudant a obtenir i protegir les proves del delicte.
 • Protegint col·lectius específics en situació de necessitat i ajudant els ciutadans que ho necessitin.
Quins són els requisits que s’han de complir?

 • Tindre la nacionalitat espanyola abans que finalitze el termini de presentació d’instàncies.
 • No estar privat dels drets civils.
 • No tenir antecedents penals.
 • No tenir obert cap procediment judicial (processació, imputació, investigació o encausació) per delicte dolós (allò que es realitza amb coneixement i voluntat).
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari ni trobar-se inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques.
 • Tindre complits els divuit (18) anys l’any de la convocatòria i no superar l’edat de jubilació forçosa..
 • Posseir l’aptitud psicofísica necessària, que serà acreditada mitjançant la superació del reconeixement i les proves que es determinin a la convocatòria.
 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent com:
  • Haver superat els mòduls obligatoris d‟un programa de qualificació professional inicial.
  • La prova daccés a grau mitjà, superior o la daccés a la universitat per a majors de vint-i-cinc (25) anys.
  • Tenir el Graduat Escolar.
 • No haver causat baixa en un centre docent de la Cursa Militar, ni de formación per a la incorporació a l’Escala de Caps i Guàrdies de la Guàrdia Civil, ni haver-se resolt el compromís com a militar de tropa i marineria per sanció disciplinària.
 • Presentar una declaració de compromís de portar armes i, si escau, arribar a utilitzar-les.
 • Estar en possessió del permís de conducció de la classe B a l’hora de presentar la instància.

Exclusions mediques

Es realitzaran les proves mèdiques necessàries per comprovar que les persones participants no estan incloses a cap de les causes d’exclusió mèdica. En aquestes proves s’apliquen les tècniques mèdiques d’ús convencional, les analítiques de sang i d’orina, i les exploracions o les proves complementàries que els metges designats pel tribunal qualificador creguin oportunes. Cadascuna de les proves a realitzar es farà en una única trucada els dies i hores que es determinin.

Proves Guàrdia Urbana

Les proves de Guàrdia Urbana es divideixen en diversos exercicis, que us anomenarem a continuació:

 • Prova de coneixements culturals, màxim 60 preguntes tipus test amb respostes alternatives.
 • Exercici teòric de coneixements del temari, màxim 60 preguntes tipus test amb respostes alternatives.
 • Test aptitudinals.
 • Prova de coneixements de llengua estrangera (voluntària). Com a novetat, aquesta prova inclourà aquest any els idiomes, anglès, àrab, xinès i urdú.
 • Proves físiques: aquestes proves consistiran en un exercici de press de banca, un circuit d’agilitat i course navette.
 • Prova de català.
 • Prova de personalitat i competències.
 • Reconeixement mèdic.

Per a més informació: Ajuntamente Barcelona.

Quina titulació acadèmica es demana?

S’ha d’estar en possessió del títol de batxiller, de tècnic o un altre d’equivalent o superior.

Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal tenir l’homologació corresponent de l’òrgan competent.

Quin és el sou?

15 pagues de 2.300€ bruts mensuals aprox

Per a més informació: GenCat